ΚεντρικήΠεριβάλλον

ΡΑΑΕΥ: Άδεια προμήθειας 250 MW στην Ενεργειακή Κοινότητα του Δήμου Κοζάνης

6/2/2024

Σε μια πρωτοποριακή για τα μέχρι σήμερα δεδομένα κίνηση προχώρησε η Ενεργειακή Κοινότητα του Δήμου Κοζάνης, αιτούμενη από τη ΡΑΑΕΥ άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 250 MW.

Η σχετική αίτηση υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 και αφού ακολούθησε η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων η Ρυθμιστική Αρχή με απόφασή της την 1η Φεβρουαρίου 2024 έκρινε ότι θα πρέπει να χορηγηθεί η άδεια προμήθειας.

Προς τούτο, εξέτασε όλες τις προϋποθέσεις που τίθενται από το θεσμικό πλαίσιο και μεταξύ αυτών την πρόβλεψη ότι «η Άδεια Προμήθειας χορηγείται και σε Ενεργειακή Κοινότητα με συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 ευρώ». Στην προκειμένη περίπτωση, η Ενεργειακή Κοινότητα του Δήμου Κοζάνης διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο 65.000 ευρώ.

Επιπλέον από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι διαθέτει κατάλληλη οργανωτική και διοικητική δομή, καθώς και την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία για την «αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση της δραστηριότητας της Προμήθειας».

Ποιοι συμμετέχουν

Στην εταιρεία της Ενεργειακής Κοινότητας Κοζάνης συμμετέχουν οι:

-ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ με 30,77%

-ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με 15,38%

-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με 15,38%

-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με 7,69%

-ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ με 7,69%

-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με 7,69%

-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με 7,69%

-ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με 7,69%

Οι σκοποί της Ενεργειακής Κοινότητας

Η Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Κοζάνης Ε.Π.Ε. συστάθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2020 και είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού, ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4513/2018 και συμπληρωματικά από αυτές του Ν. 1667/1986 ως εκάστοτε ισχύουν.

Έχει στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο σκοπός της «Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου Κοζάνης» και το αντικείμενο της δραστηριότητάς της περιλαμβάνει:

α. Την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών για την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

β. Τη διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) πρώτων υλών για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων

γ. Την προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών, εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

δ. Την προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων (υβριδικών ή μη), οχημάτων υδρογόνου και οχημάτων με καύση φυσικού αερίου, υγραερίου ή βιοαερίου, με στόχο την επίτευξη καλύτερων τιμών

ε. Τη διαχείριση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ή ψυκτικής, εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

στ. Την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς Τελικούς Πελάτες σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4001/2011 εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ζ. Τη διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και την εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα τη δραστηριοποίησή της στην αγορά εκπροσώπησης (aggregation)

η. Την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), υγραέριο ή βιοαέριο ή υδρογόνου ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και γενικότερα δικτύου υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

ι. Την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών

Επιπλέον, η «Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Κοζάνης» έχει τη δυνατότητα να προβαίνει αυτοδύναμα ή να συμμετέχει σε δράσεις που αποβλέπουν στην προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης εντός της Περιφέρειας Δυικής Μακεδονίας, στη σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών αξιοποίησης των παραπάνω, καθώς και στη διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόεδρος της «Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Κοζάνης Ε.Π.Ε.» είναι η Ελπίδα Κουιμτζίδου και αντιπρόεδρος ο Δημοσθένης Μαυρίδης.

Πηγή: https://www.newmoney.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com

Related posts

Θάνος Πλεύρης: Το «τάμα» του ως υπουργού Υγείας και διασωληνωμένου ασθενή λόγω λοίμωξης

xristiana

 Η σωστή skincare routine αν είσαι 30

xristiana

Ημερίδα για την αναθεώρηση Λεκανών Απορροής Ποταμών

xristiana