Με απόφαση του Κυριάκου Πιερρακάκη, καθορίστηκαν οι θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο που πρόκειται να καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό ( 50%), οι οποίες αντιστοιχούν στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4765/2021, στον πίνακα Α.2 του Παραρτήματος της υπ΄αριθμ. 26/31-10-2023 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024, ως εξής:

υπουργειο παιδειας