ΚεντρικήΠεριβάλλον

ΔΑΑ: Στα σκαριά μονάδες αποθήκευσης ενέργειας μετά από «πράσινο» της ΡΑΑΕΥ

14/11/2023

Το «πράσινο φως» άναψε η ΡΑΑΕΥ προς τη ΔΑΑ Α.Ε. σχετικά με τα αίτημά της για τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στον διεθνή αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βέβαια, το όλο θέμα είναι θεσμικά περίπλοκο καθώς η εταιρεία ΔΑΑ Α.Ε. έχει οριστεί βάσει νόμου Διαχειριστής του Δικτύου του ΔΑΑ και το δίκτυο αυτό θεωρείται Κλειστό Δίκτυο Διανομής. Έτσι, με βάση τις σχετικές οδηγίες προβλέπεται υποχρέωση μη κατοχής, ανάπτυξης, διαχείρισης ή λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και η δυνατότητα, υπό όρους, εξαίρεσης, με απόφαση του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή του.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της ιδιομορφίας των υποδομών του αεροδρομίου, αυτές ορίστηκαν ως Δίκτυο ΔΑΑ και χορηγήθηκε στην εταιρεία ΔΑΑ Α.Ε. άδεια αποκλειστικής διαχείρισης του δικτύου αυτού, με απώτερο σκοπό να διασφαλίζεται το δικαίωμα πρόσβασης τρίτων και στο εν λόγω δίκτυο και να καθίσταται δυνατή η οικονομικά αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία του δικτύου. Στη συνέχεια, με τον ν.4001/2011, το Δίκτυο ΔΑΑ χαρακτηρίστηκε κλειστό σύστημα διανομής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σχετικά με τις δυνατότητες εξαίρεσης του Διαχειριστή του από συγκεκριμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται για διαχειριστές συστημάτων διανομής σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για την ενέργεια.

Ακόμη, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου (του 1995) χορηγήθηκε στην Εταιρεία του Αεροδρομίου το δικαίωμα να ασκήσει εντός του ακινήτου ΔΑΑ οποιαδήποτε δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Net-zero μέχρι το 2025

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του εταιρικού στόχου για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα το 2025 έχει λάβει το 2021 Βεβαίωση Παραγωγού από τη ΡΑΕ για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 16,008 MWp για αυτοπαραγωγή, τον οποίο και αναπτύσσει. Παράλληλα, προσβλέπει στην ανάπτυξη για αυτοπαραγωγή επιπλέον 45 MWp φωτοβολταϊκών εντός του οικοπέδου του, ώστε να καλύψει το σύνολο των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια.

Για να αυξήσει ακριβώς το βαθμό κάλυψης των ενεργειακών αναγκών, η εταιρεία σχεδιάζει επίσης την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες πίσω από τον μετρητή, «το οποίο θα αποτελεί μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του ΔΑΑ και σκοπό θα έχει την αύξηση του ποσοστού ιδιοκατανάλωσης και τη μείωση των συναλλαγών ενέργειας», όπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία ζήτησε από τη ΡΑΑΕΥ να της χορηγηθεί εξαίρεση από την απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 4951/2022 ώστε να μπορεί να κατέχει, να αναπτύσσει, να διαχειρίζεται και να λειτουργεί εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας εντός του οικοπέδου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Το σκεπτικό της ΡΑΑΕΥ

Στο σκεπτικό της απόφασης της Αρχής τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η δραστηριότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας την οποία επιθυμεί να ασκήσει η εταιρεία προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του ν. 3468/2006. Συγκεκριμένα, βάσει της διάταξης αυτής, η εταιρεία, ως καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας, δύναται να ενεργεί και ως αυτοκαταναλωτής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και, στο πλαίσιο αυτό, να εγκαθιστά και να λειτουργεί συστήματα αποθήκευσης ενέργειας προκειμένου να αποθηκεύει, για δική της κατανάλωση, ηλεκτρική ενέργεια την οποία παράγει από ανανεώσιμες πηγές.

Δηλαδή, το αίτημα της ΔΑΑ Α.Ε. δεν αφορά σε ανάπτυξη και εκμετάλλευση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ευελιξίας ή/και διαχείρισης συμφόρησης, μέσω αποθήκευσης ενέργειας, προς τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ ή/και του ΕΣΜΗΕ, αλλά με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης αυτοπαραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ εντός των εγκαταστάσεων του ΔΑΑ. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, δεν διαφαίνεται κάποιος κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από τη λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης την οποία αιτείται η ΔΑΑ Α.Ε., ο οποίος να προκύπτει λόγω της ιδιότητας της εταιρείας και ως Διαχειριστής του Δικτύου ΔΑΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η ΡΑΑΕΥ αποφάσισε τη χορήγηση στη ΔΑΑ Α.Ε. (ως Διαχειριστή Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών) εξαίρεσης από την υποχρέωση περί μη κατοχής, ανάπτυξης, διαχείρισης ή λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας εντός του Δικτύου ΔΑΑ, με σκοπό την ανάπτυξη, κατοχή, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές, ως μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης του ΔΑΑ (πίσω από τον μετρητή), σε συνδυασμό με σταθμούς παραγωγής από ΑΠΕ τους οποίους αναπτύσσει η εταιρεία υπό καθεστώς αυτοπαραγωγού εντός του ίδιου Δικτύου, σύμφωνα με το από 26-1-2023 αίτημά της.

Η ΔΑΑ Α.Ε. πρέπει να διασφαλίζει ότι κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας ικανοποιούνται, για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Η ποσότητα ενέργειας την οποία απορροφούν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας από το Δίκτυο ΔΑΑ, δεν υπερβαίνει τη συνολική ποσότητα ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο ΔΑΑ από εγκαταστάσεις παραγωγής από ΑΠΕ της εταιρείας ΔΑΑ Α.Ε., οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο ΔΑΑ υπό καθεστώς αυτοπαραγωγού και

β) Η ποσότητα ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο ΔΑΑ από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας δεν υπερβαίνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας του Πελάτη ΔΑΑ, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης οι οποίες εφαρμόζονται στο Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, περιλαμβανομένων των απωλειών Δικτύου ΔΑΑ που αντιστοιχούν στην κατανάλωση αυτή.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η χορήγηση εξαίρεσης στην ΔΑΑ Α.Ε. δεν απαλλάσσει την εταιρεία από την υποχρέωση να λάβει κάθε άδεια ή έγκριση που απαιτείται βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και για την άσκηση της σχετικής ενεργειακής δραστηριότητας.

Πηγή: https://www.newmoney.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com

Related posts

Χριστουγεννιάτικο Bazaar Του ΚΑΜΕΑ «Αρωγή» Στις 3 Και 4 Δεκεμβρίου

xristiana

Ανοίγει Τις Πύλες Της Η 13η Ανθοκομική Έκθεση Του Δήμου Νάουσας

xristiana

Πώς να αποφύγετε την εμφάνιση περισσότερων φακίδων το καλοκαίρι

xristiana