ΚεντρικήΥγεία

Υπουργείο Υγείας: Δίνει διευκρινίσεις για την αξιολόγηση και την επιλογή υποψήφιων γιατρών

6/9/2023

Διευκρινίσεις και οδηγίες για τη διαδικασία συνέντευξης γιατρών που υφίστανται αξιολόγηση και επιλογή για θέσεις διευθυντή, επιμελητή Α’ και Β‘, παρέχει με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.Πιο συγκεκριμένα, το συμβούλιο συνεντεύξεων των νοσοκομείων, εντός τριών εργασίμων ημερών από την τελευταία συνεδρίασή του, συντάσσει πίνακα τελικής βαθμολογίας και επιλογής, ο οποίος αναρτάται με ευθύνη του, στον ιστότοπο του νοσοκομείου, με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε υποψηφίου.Ο υποψήφιος που κατατάσσεται πρώτος στον παραπάνω πίνακα υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της θέσης, στις γραμματείες των Συμβουλίων, που είναι αρμόδια για τη διενέργεια της συνέντευξης και διαμόρφωσης βαθμολογίας, για τις θέσεις στις οποίες υπέβαλε αίτηση, εντός δύο εργασίμων ημερών, από την ανάρτηση του τελευταίου χρονολογικά τελικού πίνακα βαθμολογίας των θέσεων που διεκδίκησε.

Εντός της ίδιας προθεσμίας, ο υποψήφιος υποχρεούται να ενημερώσει τους λοιπούς φορείς, για την αποδοχή του.Η δήλωση αποδοχής μίας θέσης είναι υποχρεωτική για όλους τους διοριστέους και ισοδυναμεί με αυτοδίκαιη παραίτηση από τη διεκδίκηση των άλλων θέσεων για τις οποίες έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής από τον υποψήφιο ισοδυναμεί με μη αποδοχή της θέσης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που υποψήφιος έχει καταταγεί, στους τελικούς πίνακες βαθμολογίας, πρώτος, σε περισσότερες από μία θέσεις.
Ο υποψήφιος που κατατάσσεται πρώτος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει, πριν από την ανάρτηση του τελευταίου χρονολογικά πίνακα για τις θέσεις που έχει διεκδικήσει, υπεύθυνη δήλωση αποδοχής, στην οποία θα δηλώνει και την ταυτόχρονη παραίτησή του από τη διεκδίκηση των άλλων θέσεων.
Σε περίπτωση που ο πρώτος στον πίνακα επιλέξει άλλη θέση ή σε περίπτωση μη αποδοχής θέσης από κάποιον υποψήφιο, καλείται ο αμέσως επόμενος στη σειρά κατάταξης (εφόσον δεν έχει αποδεχτεί άλλη θέση), ο οποίος υποχρεούται, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής.Εάν εξαντληθούν για οποιονδήποτε λόγο οι επιτυχόντες, δύναται να επαναληφθεί η διαδικασία της συνέντευξης με την κλήση επιλαχόντων από τον αρχικό πίνακα κατάταξης.Στην εγκύκλιο, μάλιστα, δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα:Υποψήφιος που έχει διεκδικήσει μια θέση μόνο, υποχρεούται εντός δύο εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής.Υποψήφιος που έχει διεκδικήσει τρεις θέσεις νοσοκομείων (π.χ. Τρικάλων, Λαμίας και Βόλου) και έχει καταταγεί πρώτος σε δυο από αυτά (π.χ. Λαμίας και Βόλου), ενώ αναμένει τον πίνακα για το τρίτο νοσοκομείο (π.χ. Τρικάλων) υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής εντός δυο ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα για το τρίτο.Σε περίπτωση που ο υποψήφιος καταθέσει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής για τη θέση π.χ. της Λαμίας πριν από την ανάρτηση του τελευταίου πίνακα (νοσοκομείου Τρικάλων), πρέπει να δηλώνει ρητά και την παραίτησή του από τη διεκδίκηση τόσο από τη θέση του νοσοκομείου Βόλου όσο και από τη θέση του νοσοκομείου Τρικάλων.Υποψήφιος που έχει διεκδικήσει στην ίδια έγκριση προκήρυξης θέσεις νοσοκομείων και θέσεις φορέων Π.Φ.Υ. (Κ.Υ., Π.Π.Ι. κ.λ.π.) υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής, μετά από την ανάρτηση όλων των πινάκων τόσο για τις θέσεις των νοσοκομείων όσο και για τις θέσεις των φορέων Π.Φ.Υ. Π.χ. υποψήφιος για το Κ.Υ. Αλεξάνδρας και το νοσοκομείο Ελπίς που θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής για τη θέση του Κ.Υ. Αλεξάνδρας στον πίνακα του οποίου κατετάγη πρώτος πριν από την ανάρτηση πίνακα για το νοσοκομείο Ελπίς, πρέπει να δηλώσει ρητά και την παραίτησή του από την άλλη θέση.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης των υπεύθυνων δηλώσεων το Συμβούλιο συνέντευξης που εδρεύει στο νοσοκομείο, διαβιβάζει το πλήρες πρακτικό στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας, συνοδευόμενο με την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής και το φάκελο του ιατρού που διορίζεται σε έντυπη μορφή. Στο πρακτικό θα επισυνάπτονται το πρακτικό του συμβουλίου της αρμόδιας ΥΠΕ, οι αναρτημένοι πίνακες ανά συνεδρίαση συμπεριλαμβανομένου του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στη διαδικασία της συνέντευξης. Στους πίνακες που θα διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, θα αναφέρεται υποχρεωτικά και το ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου.

Πηγή: https://www.ygeiamou.gr

Πηγή φωτογραφίας: https://secure.gravatar.com

Related posts

Ενέσεις τέλος: Καινοτόμος μέθοδος τις αντικαθιστά με χάπια

xristiana

Σταϊκούρας: Στηρίζουμε τους πολίτες για να ενισχύσουμε την ηλεκτροκίνηση

xristiana

Τα συστατικά αντιγήρανσης που πρέπει να αναζητήσω στα προϊόντα skincare!

xristiana