«Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη: Η Ενσωμάτωση Των 17 Στόχων Του ΟΗΕ»

46

10/5/2022

Το νέο βιβλίο της Ζέφης Δημαδάμα πραγματεύεται δύσκολα μα επίκαιρα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον όλων μας.

Η επιτακτική ανάγκη ενεργοποίησης της παγκόσμιας κοινότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη (κράτη, κυβερνήσεις, κοινωνία πολιτών), απαιτεί μετρήσιμους δείκτες, επιχειρησιακά εργαλεία και οικονομικά υποδείγμα­τα αποτίμησης του περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και των αντίστοιχων πολιτικών, ώστε να μην παραμείνουν οι διεθνείς πολιτικές και ειδικότερα η Agenda 2030 και οι 17 Στόχοι του ΟΗΕ, για μια ακόμη φορά ένα ευχολόγιο.

Σε αυτό συνίσταται και η συμβολή του παρόντος βιβλίου: στη διασύν­δεση των μεθόδων οικονομικής αποτίμησης με την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εφαρμογής των 17 Στόχων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το κεντρικό ζήτημα της παρούσας επιστημονικής συμβολής επικεντρώ­νεται στην σχέση οικονομίας και περιβάλλοντος και ειδικά στα εργαλεία οικονομικής αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του βιβλίου δίνεται έμφαση στην δι­εξοδική ανάλυση των θεωριών, εργαλείων και υποδειγμάτων που χρησι­μοποιεί η οικονομική επιστήμη για να ερμηνεύσει το περιβάλλον και τις επιπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας σε αυτό.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται επιλεγμένες διεθνείς πο­λιτικές για το περιβάλλον και την κλιματική κρίση, που οδήγησαν στην Agenda 2030 και στους 17 Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για όλο τον πλανήτη.

Για την παρουσίαση του βιβλίου οι Εκδόσεις Παπαζήση έχουν προγραμματίσει εκδήλωση την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 και ώρα 18:30 στo Roof Garden Olympias (Αθηνάς 57, Αθήνα) με τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών.

Πιο συγκεκριμένα για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Ελένη Ανδρεάδη, Συγγραφέας, Διευθύντρια Αειφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ξενοδοχειακού Ομίλου Sani Resort/Ikos Resorts

Σπύρος Κουβέλης, Διευθυντής Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του EPLO, πρώην Υπουργός

Γρηγόρης Τσάλτας, Ομότιμος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης

Kώστας Υφαντής, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου

Νικόλαος Φαραντούρης, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet στο Δίκαιο της Ενέργειας, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Νίνα Κασιμάτη, δημοσιογράφος

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

H Ζαφειρούλα (Ζέφη) Δη­μαδάμα είναι κάτοχος Δι­δακτορικού Διπλώματος στο επιστημονικό πεδίο «Οικονομική Ανάπτυξη και Πολιτικές Περιβάλ­λοντος» και υπήρξε Υπό­τροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την εκπό­νηση διδακτορικής διατριβής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ταυτόχρονα κατέχει Μεταπτυ­χιακό Δίπλωμα στην Οικονομική και Περι­φερειακή Ανάπτυξη στο Ινστιτούτο Περιφε­ρειακής Ανάπτυξης.

Διδάσκει ως Ειδικό Διδακτικό Προσωπι­κό (ΕΔΙΠ) στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Έχει διατελέσει Γενική Δι­ευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου Πόντου και έχει σημαντική επιστη­μονική παρουσία σε Διεθνή Φόρουμ, Συνέ­δρια και Ημερίδες με αντικείμενο τη Βιώσιμη ανάπτυξη, το Περιβάλλον και την κλιματική προσαρμογή.

Είναι συγγραφέας της μονογραφίας με τίτλο «Οικονομία, Ανάπτυξη, Περιβάλλον. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης» (2008, Εκδόσεις Πα­παζήση, Αθήνα) ενώ έχει συγγράψει άρθρα σε συλλογικούς τόμους και ελληνικά και δι­εθνή περιοδικά.

Δραστηριοποιείται σε ζητήματα που αφο­ρούν την Οικονομική Ανάπτυξη και το Πε­ριβάλλον, με έμφαση στα οικονομικά του περιβάλλοντος, στην περιβαλλοντική δια­κυβέρνηση αλλά και στις διεθνείς πολιτικές περιβάλλοντος και ενέργειας όπως η Συμ­φωνία των Παρισίων, η ενσωμάτωση των 17 Στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και σε ευρωπαϊκές πολιτικές όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ο Κλιμα­τικός Νόμος και το νομοθετικό πακέτο «Fit for 55».

Πηγή: https://www.elculture.gr