Αλλάζουν τα βιβλιάρια Υγείας των Παιδιών από 1η Ιουλίου του 2017

93

16/2/2017

Νέο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) θα ισχύσει από 1η Ιουλίου του 2017. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, στόχος του νέου Β.Υ.Π. είναι να αποτελέσει εργαλείο για την οργάνωση  και εφαρµογή της συστηµατικής παρακολούθησης της  υγείας  και της ανάπτυξης των παιδιών και υποστήριξης των γονέων στην ανατροφή τους, λαµβάνοντας υπόψη τα ειδικά κατά ηλικία χαρακτηριστικά, τόσο σε σχέση µε τις βιολογικές όσο και µε τις συναισθηµατικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας.

AdTech Ad

Το νέο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων,  τα εξής:

  • “Ηλικίες-κλειδιά” στις οποίες προτείνεται η εκτίµηση της υγείας και των  αναγκών  φροντίδας  του  παιδιού  και  της  οικογένειας, λαµβάνοντας υπόψη  τις  ηλικίες  στις  οποίες  συνιστάται  να  γίνονται  οι  εµβολιασµοί, η εκτίµηση αναπτυξιακών ή σχολικών δεξιοτήτων και η εφαρµογή καθολικών ή επιλεκτικών  ανιχνευτικών  ελέγχων (screening),  καθώς  και  οι  ηλικίες συµπλήρωσης του Ατοµικού ∆ελτίου Υγείας Μαθητή.
  • Προτείνονται σε αυτές τις ηλικίες,  ειδικά φύλλα παρακολούθησης,  τα  οποία περιλαµβάνονται  στο  Β.Υ. Π. Το  περιεχόµενό  τους  αναφέρεται  στο  ιατρικό ιστορικό  και  τη φυσική  εξέταση, στα  κατά ηλικία αναπτυξιακά  ορόσηµα, σε θέµατα συµπεριφοράς και αγωγής υγείας. ώστε η προσέγγιση να είναι ολιστική και στοχευµένη.
  • Η σύσταση  για  εφαρµογή  καθολικών  ή  επιλεκτικών  ανιχνευτικών  ελέγχων (screening)  αφορά  µόνο  στους  ελέγχους  που  έχουν  τεκµηριωµένη αποτελεσµατικότητα, µετά από βαθµολόγηση  της ποιότητας  της  τεκµηρίωσης και της ισχύος της σύστασης.
  • Οι εµβολιασµοί καταγράφονται από τη γέννηση των παιδιών µέχρι την ηλικία των 18 χρόνων, σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών του 2016.
  • Με στόχο  την  προαγωγή  του  Μητρικού  Θηλασµού,  έχουν  συµπεριληφθεί ερωτήσεις για την τοποθέτηση του νεογνού δέρµα µε δέρµα µετά τον τοκετό,
  • την συνδιαµονή  του νεογνού µε  την µητέρα  του στο µαιευτήριο καθώς και η ενυπόγραφη από τον γιατρό χορήγηση υποκατάστατου γάλακτος.

Στο νέο  Β.Υ.Π.  περιέχονται  χρήσιµες  πληροφορίες  ανά  ηλικιακή  οµάδα  για τους γονείς.