ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 155 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

88

29/7/2016

Σε αναζήτηση προσωπικού βρίσκεται η εταιρεία Security G4S, αλλά και ο δήμος Βόλβης και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις θέσεις και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

120 νέες θέσεις εργασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε η εταιρεία G4S. Οι θέσεις είναι οι εξής:

• Προσωπικό Ασφαλείας – Φύλακες για Αθήνα (Κωδ. SECA 07-16) • Οδηγούς-Συνοδούς Χρηματαποστολών για Αθήνα (Κωδ. DRCA 07-16) • Προσωπικό Ασφαλείας Αεροπορικών εγκαταστάσεων (Screeners) για Αθήνα (SCR 07-16) • Προσωπικό Ασφαλείας – Φύλακες για Θεσσαλονίκη (Κωδ. SECATHE 07-16) • Οδηγούς-Συνοδούς Χρηματαποστολών για Θεσσαλονίκη (Κωδ. DRTHE 07-16).

Βιογραφικά στο [email protected]. Απαραίτητες προϋποθέσεις η δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες και η κατοχή άδειας υπηρεσιών ασφαλείας (άδεια Security).

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τηςΔημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης, που εδρεύει στην Ασπροβάλτα.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις και την διαδικασία υποβολής αίτησης εδώ.

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΥΠ.ΠΟ.Α.), κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του κατά την συνεδρίαση αρ. 26 στις 21-7-16 και σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ., ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/12090/6-7-16, προκηρύσσει είκοσι επτά (27) συνολικά θέσεις καθηγητών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκπαιδευτική περίοδο 2016-2017.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 και 2 Ν.1958/1991, το άρθρο 13 παρ. 8 Ν. 2116/1993 και τις διατάξεις της παρ. 2 περ. β, η του άρθρου 14του Ν. 2190/94″Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»‘ (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 21 Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Η δαπάνη που προκαλείται θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αναλυτικότερα οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι: Τρείς (3) θέσεις καθηγητών Βιολιού Δύο (2) θέσεις καθηγητών Βιόλας Τέσσερις (4) θέσεις καθηγητών Βιολοντσέλου Μία (1) θέση καθηγητή Κοντραμπάσου Μία (1) θέση καθηγητή Φλάουτου Δύο (2) θέσεις καθηγητών Κλαρινέτου Μία (1) θέση καθηγητή Σαξοφώνου Δύο (2) θέσεις καθηγητών Τρομπέτας Μία (1) θέση καθηγητή Άρπας Μία (1) θέση καθηγητή Κιθάρας Μία (1) θέση καθηγητή Κρουστών με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης Μία (1) θέση καθηγητή Μονωδίας Μία (1) θέση καθηγητή Μελοδραματικής Μία (1) θέση καθηγητή Υποκριτικής Μία (1) θέση καθηγητή Σύνθεσης Μία (1) θέση καθηγητή για Διεύθυνση και Εκπαίδευση της Χορωδίας Κ.Ω.Θ. Μία (1) θέση Συνοδού Πιάνου με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης Δύο (2) θέσεις Συνοδών Πιάνου για το Τμήμα της Δ/νσης Ορχήστρας, με υποχρέωση στην εκτέλεση παρτιτούρας Ορχήστρας στο πιάνο με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Ν. 1958/1991: 27.

*Για όσες από τις παραπάνω θέσεις προκηρύσσονται με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με το αντίστοιχο περιεχόμενο στη γραμματεία ΚΩΘ εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ταυτόχρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών τους. Απαιτούμενα προσόντα 1) Δίπλωμα της αντίστοιχης ειδικότητας από αναγνωρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α. Ωδείο της Ελλάδας ή αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού (για τις ειδικότητες όπου ο ανώτερος τίτλος σπουδών ορίζεται με πτυχίο γίνεται δεκτό το πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας) ή Πτυχίο ΑΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας της Ελλάδας ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος του εξωτερικού. 2) Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως καθηγητής στην αντίστοιχη ειδικότητα μετά τη λήψη του οικείου τίτλου σπουδών (διπλώματος) σε αντίστοιχο μουσικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή τουλάχιστον πενταετής καλλιτεχνική δραστηριότητα από τη λήψη του πτυχίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και όχι κριτήρια μοριοδότησης. Επιπλέον προσόντα σε τίτλους σπουδών και διδακτική προϋπηρεσία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής δραστηριότητας συνυπολογίζονται και αξιολογούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με την κρίση της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Αίτηση υποψηφιότητας. Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη ή λαμβάνεται από την γραμματεία του Κ.Ω.Θ. (Φράγκων 15) ή από την ιστοσελίδα του Κ.Ω.Θ. (www. odiokrat.gr). 2) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 3) Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα 4) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων. 5) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται: α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. β) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμοδίας, Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής. γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997. δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης. Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται. 6) Η καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις, προγράμματα συναυλιών, ανακοινώσεις στον Τύπο, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ηχογραφήσεις κ.λ.π. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που προσκομίζουν οι υποψήφιοι για την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Κ.Ω.Θ. (Φράγκων 15, τηλ. 2310.522157) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 1 – 8 – 2016 μέχρι και 12- 8 – 2016 από τις 9:00 — 14:00.

Είναι δυνατή και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΩΘ [email protected]. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει η προκήρυξη μαζί με την αίτηση και ταυτόχρονα να τα στείλουν ταχυδρομικώς, επί αποδείξει, στην ανωτέρω διεύθυνση, εντός της οριζόμενης προθεσμίας. (Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος χωρίς δική του υπαιτιότητα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν έχει προσκομίσει τη βεβαίωση προϋπηρεσίας, η προϋπηρεσία του θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα επισυνάπτεται ο αριθμός πρωτοκόλλου εμπρόθεσμης υποβολής της αίτησης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Η Υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα: 1) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες υποψηφίους, ως προϋπόθεση για την κατάρτιση των συμβάσεων. (ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-13, ΦΕΚ Β’ 1881). 2) Αντίγραφα ποινικού μητρώου για όλους τους υποψηφίους, ως προϋπόθεση για την κατάρτιση των συμβάσεων. (ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06,ΦΕΚ 1551/Β/23-10-06) H Τριμελής Επιτροπή που θα κρίνει τις αιτήσεις των υποψηφίων θα απαρτίζεται από την Διευθύντρια Κ.Ω.Θ. ως Πρόεδρο και δύο μόνιμους ή αορίστου χρόνου καθηγητές του ΚΩΘ με την ίδια ή συναφή ειδικότητα με αυτή του υποψηφίου ή με την ειδικότητα του Δ/ντή Ορχήστρας.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, υποδειγματική διδασκαλία διάρκειας έως 30′ και ακρόαση διαρκείας 15′ -20′, εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. Η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα μεταξύ 10 και 23 Σεπτεμβρίου 2016 και οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν προ 5 εργασίμων ημερών.

Η παρούσα ανακοίνωση – προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό χώρο του «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Κ.Ω.Θ. (www.odiokrat.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Ω.Θ. και θα δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν συνυποψήφιό τους, ο οποίος προκρίθηκε στο μάθημα για το οποίο υπέβαλαν αίτηση, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. ε’ ν. 2472/1997)».