ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΔΗΜΟΥΣ

63

28/7/2016

Την πρόσληψη δύο ατόμων Γενικών Καθηκόντων ανακοίνωσε ο Δήμος Θέρμης, ενώ ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη ανακοίνωσε την πρόσληψη καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού.

Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (2/µηνα) συνολικά δύο ατόµωνατόµων και συγκεκριµένα:

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 1 ΥΕ Εργατών Γ. Καθηκόντων 2 2 µήνες

Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία, διότι ο ∆ήµος Θέρµης έχει στην επικράτεια του αρκετά αλσύλλια εντός ή πλησίον των οικισµών και πολλούς ακάλυπτους κοινόχρηστους χώρους, όπου το ενδεχόµενο έναρξης πυρκαγιάς είναι µεγάλο ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες. Οι εργασίες τους θα αφορούν α) τον καθαρισµό των αλσυλλίων από τα ξεραµένα κλαδιά, τις πευκοβελόνες, τα κουκουνάρια, και άλλα εύφλεκτα απορρίµµατα όπως µπουκάλια, χαρτιά, β)την αποψίλωση ακάλυπτων κοινοχρήστων χώρων, νησίδων και γ) την αποκοµιδή και µεταφορά τους µε φορτηγά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής για την κατηγορία ΥΕ είναι τα εξής:

Για την κατηγορία ΥΕ δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει µαζί µε την αίτηση να προσκοµίσουν επιπλέον και τα παρακάτω :
α) φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας καθώς και
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυµα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύµβασης µε το ∆ήµο µας µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται µε αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

Αιτήσεις µπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου Θέρµης και
συγκεκριµένα στον κο Μποσταντζόγλου Μιχαήλ και κα. Καραµούτσιου Βασιλική ( τηλ. 2313-300.742, 2313-300.747) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 25-7-2016 έως 27-7-2016.

Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό- εκπαιδευτικό -διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία του Ωδείου του Παραρτήματος αυτού και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2016-2017 , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα δυο (32) ατόμων καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού- διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (08) μηνών και εννέα μηνών (09)
για τις αναγνωρισμένες σχολές για τις εξής κατά αριθμό ατόμων , ειδικότητες , με τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας τους

2. Ακριβή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα

• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα

5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας Ως διδακτική εμπειρία για τους μουσικούς νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα και με απόφαση ΥΠΠΟ. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα της ειδικότητας.

6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (μόνο εάν είναι άνεργος πάνω από 6 μήνες)

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: Ότι ο επιμορφωτής αφού επιλεγεί θα διδάξει σε όποιο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου υπάρξει ανάγκη και για όσες ώρες του ζητηθεί (Ενότητες Πανοράματος, Πυλαίας, Χορτιάτη, Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου) 8. Για την καλλιτεχνική παρουσία και το πορτφόλιο πλήρη φάκελο με βιογραφικό και παραστατικά για τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις με έργα προσωπικά και έργα μαθητών.

Παρατηρήσεις

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους δια ζώσης. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω διαδικασία και αποστέλλονται ταχυδρομικά δεν γίνονται δεκτές. • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μια μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας, Τρίτη 26.07.2016 , στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη (Διεύθυνση Απ. Σαμανίδη 21 στο Πανόραμα Τηλ. 2313 301013) από την Τετάρτη 27.07.2016 έως και την Παρασκευή 05.08.2016. και τις ώρες: 09.00- 14.00. Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Δείτε την πορκήρυξη ΕΔΩ.