Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή χωρίς δίδακτρα

130

5/10/2014

Αιτήσεις έως 6 Οκτωβρίου

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοίνωσε την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 με κατευθύνσεις α) Δια Βίου Μάθηση, β) Ειδική Αγωγή. Για το εν λόγω μεταπτυχιακό δεν απαιτούνται δίδακτρα και η εισαγωγή πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων ενώ συνυπολογίζονται η παρουσία του υποψηφίου σε συνέντευξη και άλλα ακαδημαϊκά κριτήρια.Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες.Διάρκεια Σπουδών1. Η χρονική διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών καθορίζεται με άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης Β7/178/2-8-1994, (ΦΕΚ 628, τ.Β’/22-8-1994) σε τέσσερα τουλάχιστον εξάμηνα διδασκαλίας για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης2. Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το προβλεπόμενο από το Π.Μ.Σ. χρονικό διάστημα (παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου) προσαυξανόμενο κατά δύο ακόμη διδακτικά εξάμηνα.Τα παραπάνω αναφέρονται στον οδηγό του Προγράμματος.ΔίδακτραΌπως προειπώθηκε για το εν λόγω μεταπτυχιακό δεν απαιτούνται δίδακτραΠροϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:

α) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας,

β) άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας,

γ) άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων προς τα ανωτέρω.

Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνική γλώσσας.

Για τους Έλληνες υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον «πολύ καλό» μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.

Κριτήρια

α. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και αντιστοιχίζονται με μονάδες ως εξής:

• Ο βαθμός του πτυχίου έως και 10 μονάδες, όπως αναγράφεται στο πτυχίο. Όταν υπάρχει και δεύτερο πτυχίο, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος των βαθμών των πτυχίων.

• Η συνολική βαθμολογία στις εξετάσεις έως και 70 μονάδες. Κάθε εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται από 0 έως 20 και οι δύο γενικοί βαθμοί επίδοσης του υποψηφίου σε κάθε μάθημα αθροίζονται.

• Η προφορική συνέντευξη έως και 14 μονάδες.

• Κατοχή δεύτερου πτυχίου, 1 μονάδα

• Κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου, 2 μονάδες
• Κατοχή διδακτορικού τίτλου, 3 μονάδες

Ο ανώτερος αριθμός μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι εκατό (100). Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας στον τελικό πίνακα των αποτελεσμάτων κάθε κατεύθυνσης.

Η εξεταστέα ύλη

Μπορείτε να πάρετε την ύλη και την προτεινόμενη βιβλιογραφία των εισαγωγικών εξετάσεων για το 2014-2015, από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή από τους παρακάτω συνδέσμους:
‣ Ειδική Αγωγή
‣ Δια βίου μάθηση

Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις κατατίθενται από τις 19/9/2014 μέχρι και τις 6/10/2014. Συγκεκριμένα θα πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ., στην οποία θα δηλώνεται η κατεύθυνση σπουδών που σκοπεύει να ακολουθήσει ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής.

2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική εμπειρία και γενικώς τα προσόντα του υποψηφίου.

3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου

4. Eπικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

5. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό γνώσης μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών σε επίπεδο πολύ καλής (υποχρεωτικό για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις) συμπεριλαμβανομένων όλων των πιστοποιητικών τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ αλλά και τα ακόλουθα.

Η πολύ καλή γνώση της γλώσσας αποδεικνύεται ως εξής:

o Για την αγγλική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Certificate in Advanced English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή Advanced Level Certificate in English της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Michigan) ή πτυχίο IELTS (βαθμός τουλάχιστον 6) ή Toefl (βαθμός τουλάχιστον 80) ή Toeic (βαθμός τουλάχιστον 785) ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή πτυχίο Α.Ε.Ι. αγγλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

o Για τη γαλλική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Delf 2nd Degre (Unites A5 και Α6) ή Certificat Pratique de Langue Francaise (Sorbonne I) ή Dalf C1 ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1 ή πτυχίο Α.Ε.Ι. γαλλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

o Για τη γερμανική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Zentrale Mittelstufenprufug ή Zentrale Oberstufenprufung ή πτυχίο Α.Ε.Ι. γερμανόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1.

o Αντίστοιχοι τίτλοι απαιτούνται και για την πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της δεύτερης ή και άλλων ξένων γλωσσών.
6. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.

7. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας, εφόσον υπάρχει (σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει).

8. Αντίγραφα δημοσιευμένου επιστημονικού έργου (σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει )

9. Κάθε άλλο πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρεται σε έργο ή δραστηριότητα του υποψηφίου και μπορεί να συνεκτιμηθεί κατά την επιλογή του.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης δεν απαιτεί την καταβολή διδάκτρων.

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ ορίζεται κατ” ανώτατο όριο σε 30 κατ” έτος (15 ανά κατεύθυνση).

Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος γίνονται δεκτοί πλέον του αριθμού επιτυχόντων, όπως προβλέπεται από το N.3685/2008, άρθρο 4, πργρ.3, οι εξής κατηγορίες υποψηφίων:

α. Πτυχιούχοι υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), εφόσον το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών τους είναι σχετικό με μία από τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. του Τμήματος.

β. Αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους.

Ο αριθμός των ως άνω επιπλέον εισαγόμενων ανά ακαδημαϊκό έτος υποτρόφων του Ι.Κ.Υ. και αλλοδαπών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και ανέρχεται στους 2 (δύο), ένας φοιτητής σε κάθε κατεύθυνση εξειδίκευσης για την περίπτωση των υποτρόφων του Ι.Κ.Υ και 2 (δύο), ένας φοιτητής σε κάθε κατεύθυνση εξειδίκευσης για την περίπτωση των αλλοδαπών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους, όπως έχει ορισθεί από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος (17.9.2014) σύμφωνα με το Ν.3685/2008, αρ.4, παραγρ.3.

Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ και οι αλλοδαποί υπότροφοι οφείλουν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τις καθορισμένες ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων, καθώς και να πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 10 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ.

• Η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο σύνδεσμο για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Τυχόν αλλαγές θα ανακοινωθούν μέσα στο προσεχές διάστημα.

• Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:

Εγνατία 156, 54006, ημιώροφος, απέναντι από τη βιβλιοθήκη.

τηλέφωνο 2310-891348 τις εξής ώρες και μέρες:

Δευτέρα έως και Παρασκευή 11:00-13:00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη ύλη και βιβλιογραφία των εισαγωγικών εξετάσεων, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.uom.gr), όπου υπάρχει σύνδεσμος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΕΚΠ.