Εργαλείο» μεταρρυθμίσων και ανάπτυξης η ηλεκτρονική υγεία

122

4/10/2014

Η σημασία της ανάπτυξης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, τόσο για τη στήριξη τολμηρών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας, όσο και για την προώθηση νέων μοντέλων ολοκληρωμένης και προσωποποιημένης φροντίδας, που συμβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού, επισημάνθηκε κατά την 3η συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας.

«Εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης, χαρακτήρισε η γγ Δημόσιας Υγείας, Χριστίνα Παπανικολάου την ηλεκτρονική υγεία, επισημαίνοντας, ότι ανοίγονται νέες προοπτικές βελτίωσης της πρόσβασης στην περίθαλψη και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ από την άλλη μπορεί να αποτελέσει «μοχλό», αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, κινητοποίησης πόρων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας αποτελούν, η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών υγείας και αποδοτικών εφαρμογών, η καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού στους επαγγελματίες υγείας και η δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για την καινοτομία.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική υγεία, δηλαδή η συγκρότηση των Οργάνων Διακυβέρνησης, η περαιτέρω ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Υγεία, με έμφαση στη Διαλειτουργικότητα, όπως και η αξιοποίηση των ρόλων και της συμμετοχής του συνόλου των κοινωνικών εταίρων για την επιτυχία του εγχειρήματος (Δημόσια Διοίκηση, ακαδημαϊκός χώρος, ενώσεις ασθενών, βιομηχανία και αγορά ψηφιακών εφαρμογών κ.ά), μέσω της συγκρότησης συλλογικού συντονιστικού οργάνου του οικοσυστήματος.