Συνεργασία ΟΛΠ-ΕΜΠ για την ατμοσφαιρική ρύπανση στο λιμάνι του Πειραιά

80

16/7/2014

Προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης έως το τέλος του 2015

Την καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο λιμάνι του Πειραιά, και ιδιαίτερα τις συγκεντρώσεις θείου, που προέρχονται από τα πλοία και είναι υψηλότερες την θερινή περίοδο, συνεχίζει ο ΟΛΠ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Στόχος έως το τέλος του 2015, είναι η εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και η συγκρότηση προτάσεων για την βελτίωση της κατάστασης στο πρώτο λιμάνι της χώρας.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη από το 2009 και καλύπτει το σύνολο του Κεντρικού λιμένα Πειραιά και της Κρουαζιέρας. Ήδη σε λειτουργία βρίσκεται Σταθμός Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, στην Β-ΒΔ περιοχή του Κεντρικού λιμένα Πειραιά μέσω του οποίου παρακολουθούνται και καταγράφονται σε 24ωρη βάση οι ακόλουθοι παράμετροι:

– Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

– Αρωματικοί υδρογονάνθρακες (βενζόλιο, τολουόλιο, αιθυλενοβενζόλιο, ξυλόλιο) BΤEX

– Οξείδια του αζώτου (NOx )

– Διοξείδιο του θείου (SO2)

– Αιωρούμενα σωματίδια (PM10 )

– Μετεωρολογικά στοιχεία

Τα αποτελέσματα του προγράμματος αξιολογούνται σε ετήσια βάση και όλα τα σχετικά στοιχεία αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, προς αξιοποίηση στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας.

Υπεύθυνος του έργου έχει ορισθεί ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Ζιώμας, Δ/ντής του Εργαστηρίου Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών, της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Ο ΟΛΠ Α.Ε εδώ και καιρό διαθέτει βάση περιβαλλοντικών δεδομένων που είναι αποτέλεσμα συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας περιβάλλοντος στα πλαίσια του πιστοποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει από το 2004 σύμφωνα με το πρότυπο PERS (Port Environmental Review System). Επίσης έχει ανακηρυχθεί από την ESPO (Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων) από το 2011 συνεχώς ως ECOPORT, δηλαδή οικολογικό λιμάνι.