ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2014: Έρχονται 113.000 θέσεις εργασίας

7

9\7\14

Μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να προκηρυχτούν έξι νέα προγράμματα –Δείτε ποιους τομείς αφορούν και τα κριτήρια

Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να ανακοινωθούν έξι νέα προγράμματα για την κατάρτιση και την απασχόληση 113.000 ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, στους κλάδους της γεωργίας, της ναυτιλίας, της πληροφορικής, του τουρισμού, της Υγείας, των κατασκευών και της ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος», εντός του καλοκαιριού αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Το πρόγραμμα αφορά 50.000 ανέργους έως 29 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για πέντε μήνες σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των κατασκευών, της ενέργειας και της υγείας.

Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 12.000 νέοι ηλικίας 18-24 ετών και 38.000 νέοι ηλικίας 25-29 ετών, οι οποίοι θα λάβουν αμοιβή από 2.400 ευρώ έως 2.700 ευρώ, αναλόγως του ηλικιακού γκρουπ στο οποίο ανήκουν.

Στόχος του προγράμματος του υπουργείου Εργασίας είναι να εισέλθουν στην αγορά εργασίας νεοεισερχόμενοι άνεργοι και οικονομικά μη ενεργοί νέοι, με την τοποθέτησή τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνουν τρεις ενότητες:

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε ορίζοντες, κυρίως, δεξιότητες.

– Πρακτική άσκηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

– Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελούμενων καθ΄ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Τα κριτήρια

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών». Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι πληρούν τα κριτήρια (i) και (ii) παραπάνω και οι οποίοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.
Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών». Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, θα έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται όπως και πέρσι σε:

α) 2.700 (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400? αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300? στο επίδομα πρακτικής άσκησης,

β) 2.400 (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400? αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000? στο επίδομα πρακτικής άσκησης

Μετά από τη λήξη της 5μηνης πρακτικής άσκησης και εφόσον η επιχείρηση το επιθυμεί, μπορεί να προσλάβει τον καταρτιζόμενο ως εργαζόμενο πλέον, υπογράφοντας σχετική σύμβαση εργασίας

Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά το ποσό των 180.000.000 €.

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα τρέξει ο ΟΑΕΔ για ακόμη 50.000 ανέργους, ενώ θα επιδιώξει την εξασφάλιση κοινοτικών πόρων άνω των 2,4 δισ. ευρώ για την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) για την περίοδο 2014-2020. Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δίνουν δουλειά σε ανέργους για πέντε ή εξίμιση μήνες ,για τους προσληφθέντες στο υπουργείο Παιδείας όπου και θα είναι από τις πρώτες προκηρύξεις που θα εκδοθούν από τον ΟΑΕΔ. Οι υπόλοιπες προσλήψεις θα γίνουν σε φορείς του δημοσίου όπως οι ΟΤΑ Α και Β βαθμού αλλά και φορείς υπουργείων. Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που θα αφορά το υπουργείο Παιδείας για το 2014 θα αφορά 5.200 προσλήψεις ανέργων.

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 16.000 ανέργους

Νέο πρόγραμμα για 16.000 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας από 30 εώς 55 ετών θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας Ο ΟΑΕΔ θα καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα παρέχει Επιταγή Κατάρτισης για ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή σε 16.000 άνεργους, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Το νέο πρόγραμμα θα παρέχει την εξασφάλιση εξάμηνης εργασίας στους ωφελούμενους ανέργους.

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα περιλαμβάνει:

• θεωρητική κατάρτιση

• πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας

• πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και

• εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Πηγή: newsbomb.gr