Περιβαλλοντική αδειοδότηση: πρωτόκολλο συνεργασίας ΥΠΕΚΑ-ΣΕΒ

108

25\714

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του ΣΕΒ,

υπέγραψαν ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, που αφορά στην παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση των διαδικασιών της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων και Δραστηριοτήτων.

Αντικείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αποτελεί η παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Ελλάδα, η διατύπωση εισηγήσεων για βελτιωτικές παρεμβάσεις, η υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων και η ενίσχυση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου συνεργασίας θα συγκροτηθεί «Μόνιμη Επιτροπή Περιβαλλοντικής Αδειδότησης», Πρόεδρος της οποίας θα είναι η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ, Νάντια Γιαννακοπούλου, και θα αποτελείται από εννέα μέλη μεταξύ των συμβαλλομένων.

Η Επιτροπή θα αναλάβει πρωτοβουλίες και θα υλοποιήσει δράσεις σχετικές με:

α) την παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση της θεσμικής και λειτουργικής ολοκλήρωσης της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (με αφετηρία το Νόμο 4014/2011) καθώς και της εφαρμογής της σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο,

β) τη διατύπωση εισηγήσεων για ενδεχόμενες σχετικές διορθωτικές ή διευκρινιστικές  παρεμβάσεις,

γ) την υποστήριξη των δράσεων του ΥΠΕΚΑ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων και ευρύτερων παρεμβάσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, διαχρονικά,

δ) το σχεδιασμό δράσεων εκπαίδευσης και πληροφόρησης για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με το νέο θεσμικό πλαίσιο και

ε) την καλλιέργεια συναντίληψης και κοινής γλώσσας μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και των επιχειρήσεων.

Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΚΑ και ΣΕΒ εγγυούμαστε την ουσιαστική και διαρκή συνεργασία μεταξύ δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεων και τοπικών κοινωνιών για τη διασφάλιση των εθνικών στόχων για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Με το νόμο 4014/2011 επανακαθορίστηκαν οι διαδικασίες που αφορούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων. Πάνω από 85.000.000 ευρώ το χρόνο, εκτιμάται ότι είναι το όφελος από τη μείωση των διοικητικών βαρών της οικονομίας, μέσα από την απλοποίηση των περιβαλλοντικών δανειοδοτήσεων που εφαρμόστηκε τη χρονιά που πέρασε. Από αυτά, τα 49.000.000 αφορούν στον ιδιωτικό τομέα και τα 36.000.000 στον δημόσιο. Από 21.534 φάκελους περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων το χρόνο μέχρι το 2009, σήμερα φτάσαμε στους μόλις 2.375, δηλαδή σε μείωση κατά 89%.

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση που μέχρι σήμερα ήταν το ανάχωμα των επενδύσεων και των νέων θέσεων εργασίας, θέλουμε να αποτελέσει το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας χώρας που αναβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον, μιας Δημόσιας Διοίκησης που με διαφάνεια και ταχύτητα αδειοδοτεί περιβαλλοντικά και μιας επιχειρηματικής κοινότητας που συμβάλλει δημιουργικά στη διαμόρφωση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας με βασικούς στόχους την αειφορία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας».