21 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ωραιοκάστρου

118

21/1/2014

Η δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Ωραιοκάστρου, ανακοινώνει οτι ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ για την περίοδο 2013/2014 με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά την υπάρ.πρωτ.25583/20-9-13 Κ.Υ.Α των Υπουργών εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού & Διοικητικής Μεταρρύθμισης , θα προσλάβει είκοσι έναν(21) καθηγητές/ τριες Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση, στις παρακάτω ειδικότητες:
 
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΟ .Φ.Α.
2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΟ .Φ.Α.
3 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 4 ΠΤΥΧΙΟ .Φ.Α.
4 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 3 ΠΤΥΧΙΟ .Φ.Α.
5 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΟ .Φ.Α.
6 ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1 ΠΤΥΧΙΟ .Φ.Α.
7 ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΟ .Φ.Α.
8 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 4 ΠΤΥΧΙΟ .Φ.Α.
9 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 ΠΤΥΧΙΟ .Φ.Α.
10 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 2 ΠΤΥΧΙΟ .Φ.Α.
11 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 ΠΤΥΧΙΟ .Φ.Α.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23-60 ετών. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπάρ.26689/1-10-13 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 2527/Β/8-10-13) που αφορά ‘Εγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης Για Όλους”.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση (εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο) στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, οδός Θεσσαλονίκης και Λόρδου Βύρωνα γωνία , 57013 Ωραιόκαστρο, από Τρίτη 21-01-2014 και έως Πέμπτη 30-01-2014, ώρες 08,30 π.μ. έως 14,30 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλ. 2310-690793,2313300829. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από το την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν των οκτώ μηνών.

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που συστάθηκε με την απόφ.01/2014 της ΔΗ.Κ.Ε.Ω.. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στον πίνακα ενημερώσεων της επιχείρησης στον Πεντάλοφο και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικά δέκα(10) ημερολογιακών ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης στον Πεντάλοφο, από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Επικυρωμένη φωτοτυπία του πτυχίου Ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι θα απασχοληθώ σε όποια Δημοτική ενότητα, (Δημοτικές ενότητες Ωραιοκάστρου,Καλλιθέας,Μυγδονίας) σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί.

Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης • Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας

Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είμαι άνεργος

Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων ) ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο(2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον πίνακα ενημερώσεων της ΔΗΚΕΩ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου.