Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα καλλυντικά

191

15/7/2013

Από τις 11 Ιουλίου 2013, τα καλλυντικά στα ράφια των καταστημάτων, είτε παρασκευάζονται στην ΕΕ είτε εισάγονται από τρίτες χώρες, θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τον κανονισμό για τα καλλυντικά, ο οποίος θεσπίζει αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας και προβλέπει καλύτερη πληροφόρηση για τους καταναλωτές.

Η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη θα είναι προς το συμφέρον τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Με πολλές παγκοσμίως πρωτοπόρες επιχειρήσεις στον τομέα αυτό και με περισσότερους από 4000 παρασκευαστές καλλυντικών, η βιομηχανία καλλυντικών αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της ΕΕ στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ο κλάδος δημιουργεί άμεσα και έμμεσα πάνω από 1,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει ο κανονισμός για τα καλλυντικά, που εξέδωσαν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το 2009, περιλαμβάνει:
Αυστηρότερες απαιτήσεις ασφάλειας για τα καλλυντικά: Από σήμερα, οι παρασκευαστές πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά την κατάρτιση έκθεσης ασφάλειας προϊόντος, πριν το διαθέσουν στην αγορά.

Εισαγωγή της έννοιας του «υπεύθυνου προσώπου»: Στην αγορά μπορούν να διατίθενται μόνο προϊόντα για τα οποία έχει οριστεί ως «υπεύθυνο πρόσωπο» εντός της ΕΕ κάποιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Ο νέος κανονισμός για τα καλλυντικά προβλέπει την επακριβή ταυτοποίηση του υπεύθυνου προσώπου και περιγράφει σαφώς τις υποχρεώσεις του. Ο υπεύθυνος πρέπει επίσης να τηρεί επικαιροποιημένο φάκελο ενημέρωσης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της ασφάλειας του προϊόντος, για την περίπτωση επιθεώρησης από τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς.

Κεντρική κοινοποίηση όλων των καλλυντικών που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ: Οι παρασκευαστές θα πρέπει να κοινοποιούν τα προϊόντα τους μόνο μία φορά – μέσω της Πύλης κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων (CPNP) της ΕΕ. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην πύλη αυτή θα επιτρέπουν στο προσωπικό των εθνικών κέντρων δηλητηριάσεων την πρόσβαση, εντός δευτερολέπτων, στη σύνθεση των προϊόντων, στην περίπτωση ατυχήματος, και στις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς την εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με όλα τα καλλυντικά που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ.

Θέσπιση της κοινοποίησης σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών: το υπεύθυνο πρόσωπο θα έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι αρχές θα συλλέγουν επίσης πληροφορίες που προέρχονται, π.χ., από χρήστες και επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις πληροφορίες στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Νέοι κανόνες για τη χρήση νανοϋλικών στα καλλυντικά: Χρωστικά, συντηρητικά και φίλτρα υπεριωδών ακτίνων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι νανοϋλικά, θα πρέπει να είναι ρητώς εγκεκριμένα. Προϊόντα που περιέχουν άλλα νανοϋλικά, που δεν περιορίζονται κατ’ άλλο τρόπο από τον κανονισμό για τα καλλυντικά, θα αποτελούν αντικείμενο πλήρους αξιολόγησης της ασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ, εφόσον η Επιτροπή εκφράσει ανησυχίες. Τα νανοϋλικά πρέπει να επισημαίνονται στον κατάλογο συστατικών με τη λέξη «νάνο» σε εισαγωγικά, ακολουθούμενη από την ονομασία της ουσίας, π.χ. «διοξείδιο του τιτανίου (νάνο)».

Επίσης, ο νέος κανονισμός της Επιτροπής που εκδόθηκε καθορίζει κοινά κριτήρια για τους ισχυρισμούς για καλλυντικά προϊόντα: Οι παρασκευαστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν έναν ισχυρισμό για το προϊόν τους, π.χ. «48ωρη αποτελεσματικότητα» για αποσμητικά, θα πρέπει να ακολουθούν έξι κοινά κριτήρια: νομική συμμόρφωση, ειλικρίνεια, τεκμηρίωση, τιμιότητα, διαφάνεια και ενημερωμένη λήψη αποφάσεων. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα μπορούν να ελέγχουν τους ισχυρισμούς έναντι αυτών των κριτηρίων.

ΠΗΓΗ: econews.gr