Αύξηση εσόδων στην πτηνοτροφική βιομηχανία

221

29/7/2013

Αυξάνονται ταυτόχρονα χρέη και ζημίες

Η άνοδος των τιμών των ζωοτροφών και εν μέρει και των πτηνοτροφικών προϊόντων στην ελληνική αγορά, κατά το 2012, ώθησε ανοδικά τις συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού τομέα, αλλά δεν απέτρεψε την καταγραφή αυξημένων ζημιών και χρεών, μολονότι τα λειτουργικά τους αποτελέσματα βελτιώθηκαν σε απόλυτα μεγέθη, λόγω της αύξησης των εσόδων.

Η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους συνεχίστηκε και, επιπροσθέτως, συνοδεύτηκε από διόγκωση των οφειλών του τομέα και επιδείνωση των δεικτών ρευστότητας και χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, τονίζει το ΑΜΠΕ.

Η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, που οδήγησε σε περιορισμένες ανατιμήσεις των τελικών προϊόντων, καθώς και του χρηματοδοτικού κόστους, σε συνδυασμό με την άνοδο των επισφαλειών, την παροχή αυξημένων πιστώσεων στην πελατεία και τις αυξημένες δαπάνες αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων, λόγω της κρίσης, υπερκάλυψαν τα οφέλη της αύξησης των εσόδων.

Ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του τομέα κατά το 2013, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα ευρήματα συνεννόησης και καθορισμού ενιαίων τιμών από πολλές επιχειρήσεις του τομέα, στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν την εισαγωγική διείσδυση και να βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας τους. Καθυστερήσεις στις πληρωμές του προσωπικού και φόρων παρατηρούνται σε αρκετές εταιρείες του τομέα, ενώ ήδη από το 2012 ορισμένες υπολειτουργούν, λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης.

Ωστόσο, ο τομέας ενδέχεται να επωφεληθεί εφέτος από την καθοδική πορεία που έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν οι τιμές των ζωοτροφών.

Το πρώτο πεντάμηνο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012, αυξήθηκε η παραγωγή τεμαχίων κοτόπουλου, νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη, κατά 7,1% και μη τεμαχισμένων, νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη κοτόπουλων, κατά 2,0%.

Αντιθέτως, η παραγωγή ολόκληρων κοτόπουλων κατεψυγμένων, που μειώνεται συνεχώς λόγω υψηλού κόστους αποθεματοποίησης, μειώθηκε κατά 27,7%.

Οι αθροιστικές πωλήσεις 50 μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού τομέα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 674,04 εκατ. ευρώ έναντι 643,57 εκατ. ευρώ το 2011. Αυξήθηκαν, συνεπώς, περίπου κατά 5% σε ποσοστό και κατά 30,46 εκατ. ευρώ σε αξία, αντιπροσωπεύοντας πιθανότατα, πέρα από την άνοδο των τιμών, διευρυμένα έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες στην αγορά των ζωοτροφών, αλλά και την αύξηση του μεριδίου αγοράς σειράς επιχειρήσεων, εις βάρος άλλων εταιρειών του τομέα που έχουν παύσει προσωρινά ή οριστικά τη συνήθη παραγωγική λειτουργία τους.

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη των πενήντα εταιρειών υποχώρησαν σε 78,08 εκατ. ευρώ, από 79,11 εκατ. ευρώ το 2011 (-1%), καθώς το μεικτό περιθώριο μειώθηκε κατά 6% (11,6% από 12,3%), λόγω της ανατίμησης των πρώτων υλών και του εντεινόμενου εμπορικού ανταγωνισμού, που περιορίζει τη μετακύλιση στην κατανάλωση ολόκληρου του αυξημένου κόστους παραγωγής και χρηματοδοτικής λειτουργίας.

Αντιθέτως, χάρη στη συμπίεση των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας τα λειτουργικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε 32,51 εκατ. ευρώ, από 32,27 εκατ. ευρώ το 2011. Αυξήθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 1% σε ποσοστό και κατά 0,24 εκατ. ευρώ σε αξία, ενώ ως ποσοστό των εσόδων μειώθηκαν (4,8% των πωλήσεων το 2012, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5% το 2011).

Ακόμη, λόγω αυξημένων αποσβέσεων τα κέρδη τους προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 16,49 εκατ. ευρώ (2,4% των πωλήσεων), από 17,01 εκατ. ευρώ (2,6% των πωλήσεων) το 2011. Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 3% σε ποσοστό και κατά 0,52 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών, σε συνδυασμό με τις αυξημένες λοιπές έκτακτες επιβαρύνσεις και δαπάνες αναδιοργάνωσης, μετέτρεψαν σε αρνητικό το συνολικό αθροιστικό αποτέλεσμα προ φόρων των 50 επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή και επεξεργασία νωπών και κατεψυγμένων πουλερικών και άλλων πτηνοτροφικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, το ενοποιημένο αποτέλεσμα προ φόρων των επιχειρήσεων αυτών ήταν ζημιές 7,26 εκατ. ευρώ (ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των κερδοφόρων) έναντι ζημιών 0,99 εκατ. ευρώ το 2011. Επιδεινώθηκε, δηλαδή, κατά 6,27 εκατ. ευρώ σε αξία.

Μετά την πρόβλεψη για τους φόρους της χρήσης, συμπεριλαμβανομένων διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων (1,22 εκατ. ευρώ έναντι 1,68 εκατ. ευρώ), το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα ήταν καθαρές ζημιές 8,48 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών ζημιών 2,67 εκατ. ευρώ το 2011. Το τελικό αποτέλεσμά τους επιδεινώθηκε, συνεπώς, κατά 5,81 εκατ. ευρώ.

Λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων και της συνακόλουθης αύξησης των ιδίων κεφαλαίων, τα τελευταία εμφανίζονται αμετάβλητα (περίπου 185 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, οι πάσης φύσεως οφειλές (περίπου 500 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 3,5%. Ακόμη χειρότερα, μειώθηκαν κατά 7% οι μακροπρόθεσμες, ενώ αυξήθηκαν κατά 7% οι βραχυπρόθεσμες, που αντιστοιχούν στο 78% των συνολικών υποχρεώσεων. Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων ανήλθε σε 73% το 2012, από 72,4% ένα έτος νωρίτερα.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, την Icap Group, το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες δεν διαθέτουν πτηνοτροφεία, αλλά ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία κατεψυγμένων πουλερικών, ενώ άλλες ασχολούνται με την τυποποίηση αβγών και ορισμένες οφείλουν σεβαστό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε συμπληρωματικές δραστηριότητες, όπως η εμπορία ζωοτροφών.

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, κερδοφόρες ήταν, στις περισσότερες περιπτώσεις οριακά, οι 20 από τις 50 επιχειρήσεις (40% του συνόλου).

Οι εταιρείες αυτές αντιπροσωπεύουν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που προσέγγιζαν τα 700 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012.